Nejčastější dotazy

 

Jak se mám přihlásit?

Škola pro nadcházející školní rok přijímá nové studenty bez přijímacího řízení. Stačí jen vyplnit přihlášku ke studiu (on-line, zaslat e-mailem nebo osobně vyplnit na studijním oddělení; formulář je v odkazu Přihlášky). K přihlášce se přikládá ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzení od lékaře – obojí lze dodat až při zápisu. Na základě obdržené přihlášky Vám škola zašle smlouvu a pokyny k organizaci školního roku. Smlouvu podepíšete a odešlete do školy.

 

Jak vysoké je školné?

Pro denní formu vzdělávání je stanoveno školné 8 250 Kč za semestr, pro kombinovanou formu vzdělávání 9 250 Kč za semestr. A platí akce "SEMESTR ZDARMA!"

 

Jak mám školné uhradit?      

Školné můžete uhradit příkazem k úhradě, pomocí internetového bankovnictví, nebo osobně v pokladně školy. Studenti prvního ročníku hradí školné do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o přijetí; studenti vyšších ročníků do 30. 6. předchozího školního roku. Školné se hradí za celý školní rok najednou (2 semestry); ve výjimečných případech je možné školné rozložit. Na základě žádosti se vyřídí splátkový kalendář a student podepíše  dodatek ke Smlouvě o studiu.

 

V takovém případě se, prosím, obraťte na vedoucí studijního oddělení paní Irenu Petrovou, tel: +420 607 090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz

 

Jakým způsobem je vedena výuka?           

 

VOŠ Goodwill uplatňuje vysokoškolský systém výuky. Předpokladem pro vykonání zkoušky je získání zápočtu. Ten je udělován na základě docházky a dalších požadavků vyučujícího daného předmětu. Zkoušky pak probíhají ústní nebo písemnou formou. Zkouškové období je na konci každého semestru a trvá čtyři týdny.

 

Které cizí jazyky se ve škole vyučují?     

                                                 

Vzdělávací obory Zahraniční obchod a Podnikání v cestovním ruchu mají do výuky zařazen anglický a německý jazyk. Obor Animace v cestovním ruchu pak kromě nich dává na výběr buďto ruštinu, nebo španělštinu. Tento jazyk je vyučován od druhého semestru.

 

Kdy se můžu přijít do školy podívat?      

                                                                         

Kdykoli po domluvě s vedoucí studijního oddělení, paní Irenou Petrovou, tel: +420 607 090 885, e-mail: petrova@vos-goodwill.cz

 

Budu mít i nějaké praktické zkušenosti?        

 

Ano. Studium je doplněno o praxi ve vybraných firmách a subjektech podle studijního oboru. Praxe trvá čtyři týdny ve druhém ročníku a dvanáct týdnů ve třetím ročníku.

 

Podívám se také do světa?                                                                                                     

 

Škola je zapojena do mezinárodních projektů. Naši studenti mohou vycestovat v rámci praxe do Španělska, Anglie, Řecka, případně do dalších zemí.

 

Nebude to nuda?                                                                                                            

 

Rozhodně ne. Výuka je zpestřena například jazykovými dny, ve kterých studenti prezentují zábavné programy v cizím jazyce. Mimo školu organizují studenti animací setkání v klubu Stoun – Goodwillpárty. Kromě nich je organizována spousta dalších akcí.


PARTNEŘI
ŠKOLY