Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. (dále jen “VOŠ GOODWILL”), se sídlem Bruzovská 2589, 738 01  Frýdek-Místek, IČO:25364294, jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů (účel, doba zpracování, práva subjektu údajů)

 • Osobní údaje VOŠ GOODWILL zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pro zajištění vedení dokumentace školy v rámci vykonávaných agend, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o studentech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných studentovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve vyšší odborné škole ukončeno.

 

 • Pokud VOŠ GOODWILL zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od VOŠ GOODWILL informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným VOŠ GOODWILL;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných VOŠ GOODWILL (mimo údaje zpracovávané na základě zákona), popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů VOŠ GOODWILL;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a VOŠ GOODWILL;
  • podat stížnost u dozorového orgánu
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • VOŠ GOODWILL nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci včetně záruk apod.

 

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: huy8sun, emailem na adrese vosgood@vos-goodwill.cz nebo poštou na adrese GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o., Bruzovská 2589, 738 01  Frýdek-Místek.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro VOŠ GOODWILL je: Mgr. Jana Dreslerová, tel.: +420 727 875 126, e-mail: dreslerova@vos-goodwill.cz


PARTNEŘI
ŠKOLY