Projekt "Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů"

 


 

 

GOODWILL - vyšš odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007863.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Cíle bude dosaženo absolvováním odborného vzdělávání pedagogickými pracovníky, zatraktivněním výuky ve formě tandemové výuky a účastí pedagogů na stážích realizovaných u zaměstnavatelů. Zároveň bude posílena personální podpora školy v podobě zajištění pozic Školního kariérového poradce a Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.


Projekt bude realizován v období 1. 10. 2017 - 30. 9. 2019.

 

 

 

V počáteční fázi se pověření pracovníci seznámili s cíli projektu a navrhli realizaci dílčích aktivit. Bylo dohodnuto, že o průběhu projektu budou informováni vyučující na pravidelných poradách pedagogů a studenti i veřejnost prostřednictvím školního webu.  Ve vstupních prostorách do budovy byl umístěn plakát s informacemi o projektu, logy a dalšími povinnými náležitostmi. První akcí byla realizace workshopu o možnostech stáží a spolupráce studentů školy u firmy New Dimension, s. r. o. (podpůrná akce B). Workshop proběhl dne 4. 10. 2017 od 9:00 do 11:00 hodin na půdě školy GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. pod vedením Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů. Majitelka firmy, Mgr. Radka Šušková, představila firmu New Dimension a motivační cestu, jak se stát majitelkou poradenské firmy. Hovořila o vizích do budoucna a možnostech studentských stáží a spolupráce. Poté vystoupila Mgr. Pochvalitová a představila projekt Quo Vadis Moravskoslezský kraj očima mladých za účelem zapojení studentů do projektových aktivit.

 

     
                                

 

V rámci školního kariérového poradenství byly podány studentům třetího ročníku informace o možnostech dalšího studia po absolvování vyšší odborné školy a proběhla beseda s třeťáky – animátory, kteří pohovořili o svých zkušenostech z povinných praxí. Proběhly také dvě individuální konzultace studentů se Školním kariérovým poradcem.

 

Dne 14. 11. 2017 proběhla exkurze ve firmě MARLENKA international, s. r. o. Studenti druhého ročníku byli seznámeni s provozem společnosti a současně byla vyhodnocena spolupráce mezi školou GOODWILL a společností  MARLENKA international, s. r. o. a předneseny odborné požadavky pro praktikanty a potenciální zaměstnance v různých odděleních.

 

Dne 22. 11. 2017 proběhl na Goodwillu podzimní Workshop odborných praxí. Studenti prezentovali zkušenosti, které získali během stáží, např. díky realizaci mobilit v rámci programu Erasmus+. Vedle příkladů dobré praxe se podělili o zážitky spojené s životem v zahraničí. Příjemným zpestřením bylo promítnutí filmu vlastní produkce. Ve druhé části workshopu byly představeny možnosti odborných praxí v roce 2018. Studenti si mimo jiné vyslechli prezentaci majitelů katalánské firmy IPractice.

 

     

 

Na konci listopadu byly realizovány konzultace se studenty prvních ročníků, kteří se zajímali o postup při sjednávání praxí v zahraničí i v ČR. Byl jim představen záměr žádosti o grant z programu Erasmus+ - mobility. Také v listopadu proběhly dvě individuální konzultace studentů se Školním kariérovým poradcem, které se týkaly řešení podmínek plnění studijních povinností.

V prosinci 2017 se studenti druhého a třetího ročníku setkali s Mgr. Fajovou, která jim představila náležitosti realizace a uznání stáží a také nabídku budoucích zaměstnavatelů.

 

Studentům třetích ročníků byly doplněny informace z oblasti profesní etiky o chování ve firmách při dlouhodobé praxi v letním semestru. Byla instalována výstava Digi foto amatérských fotografů v učebnách GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. Proběhly dvě schůzky za účelem konzultace výměny místa praxe a řešení nejasností ohledně stáže.

 

Leden 2018 byl ve znamení realizace kulatého stolu pedagogů školy s ředitelem multibrandu ČSOB, a. s. Frýdek-Místek, Bc. Michalem Klimešem.  Akce proběhla dne 24. 01. 2018. Zúčastnili se jí pedagogové GOODWILL – vyšší odborné školy, s. r. o. a Bc. Klimeš. Cílem bylo navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování. Představen byl program ČSOB „Studuj a pracuj“ a možnosti i podmínky spolupráce. Vybraní studenti absolvují fiktivní výběrové řízení, které simuluje průběh reálného řízení se všemi náležitostmi a ve stejném časovém úseku (cca 4 hodiny). Dále dva vybraní studenti absolvují odbornou praxi ve dvou pobočkách ČSOB (od května 2018). Dalším bodem bylo projednání témat, která by prezentovali zaměstnanci ČSOB ve výuce. Témata navrhnou vyučující odborných ekonomických předmětů a budou schválena v součinnosti s pracovníky ČSOB.

 

        

 

V oblasti práce Školního kariérového poradce byly také v měsíci lednu řešeny individuální záležitosti studentů.

 

V měsíci únoru (21. 2. 2018) navštívil naši školu Ing. Miroslav Wisnar, majitel CESTOVNÍ KANCELÁŘE WISNAR groupe mondiale, s.r.o., aby přednášel na téma práce průvodce v cestovním ruchu. Poutavý výklad obohatil studenty nejen o řadu praktických poznatků, ale také o nabídku vyzkoušet si práci průvodce v rámci plánovaných poznávacích zájezdů CK WISNAR.

 

  

 

Probíhala také příprava a instalace objektů Kreativní výstavy studentů Goodwillu. Konzultovány byly problémy dvou studentů – v prvním případě byl navržen časový postup pro splnění studijních povinností při opakování ročníku a ve druhém případě byly řešeny zdravotní problémy, které jsou omezujícím faktorem při účasti ve výuce.

 

1. března 2018 se studenti setkali s panem Michalem Klimešem, ředitelem pobočky multibrandu ČSOB, a. s. a pracovnicí personálního oddělení, paní Terezou Mačákovou. Akce navázala na kulatý stůl s pedagogy školy, který proběhl v lednu 2018. Tentokrát byl workshop určen pro studenty. Byli seznámeni s produkty ČSOB, postavením na trhu i nabídkou pracovních příležitostí. Následovalo představení programu Studuj a pracuj, včetně podmínek spolupráce. Studenti projevili zájem o tuto formu odborné praxe v období podzim 2018, proto byl přesunut plánovaný termín zahájení stáží z května 2018 právě na podzimní období. Následovalo fiktivní výběrové řízení, které simulovalo průběh reálného řízení se všemi náležitostmi a ve stejném časovém úseku (ca 4 hodiny).

 

   

 

Studenti animací připravovali program večírku v penzionu Křivý pes. Byla konzultována příprava pro vstup na trh práce (příprava na rozdělení studijních povinností v důsledku nástupu na pracovní pobyt v zahraničí, který potrvá pět měsíců) – studentka druhého ročníku oboru Animace v cestovním ruchu byla vybrána na pozici animátorky na Kypru. Dále byla projednána podpora studenta s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V dubnu (11. 4. 2018) se na naši školu vrátil Ing. Miroslav Wisnar, majitel CESTOVNÍ KANCELÁŘE WISNAR groupe mondiale, s.r.o. Tentokrát vedl v tandemu výuku s vyučující předmětu Cestovní kancelář, Ing. Alenou Votoupalovou. Cílem bylo připravit kompletní zájezd do Itálie. Studenti se seznámili s plánováním programu, zajištěním dopravy, ubytování a průvodcovských služeb, obchodní korespondencí, kalkulací a sestavením propagačního letáku.

 

  

 

Probíhala setkání se studentem s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami i konzultace se studentkou, která se dostala do časového skluzu při vykonávání zkoušek a psaní absolventské práce. Realizován byl pohovor se studentem třetího ročníku, který přemýšlí o dalším pracovním uplatnění po ukončení školy.

 

V květnu proběhl workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy v hotelu Prosper na Čeladné (9. 5. 2018). Studenti prvního ročníku oboru Cestovní ruch byli přijati ředitelem hotelu, panem Tomášem Krejčím, který je provedl objektem, seznámil s prací v jednotlivých odděleních a realizoval přednášku o provozu hotelu, ekonomice i propagaci. Zajímavé bylo setkání s absolventkou školy, která jim přiblížila práci recepční, včetně požadavků na tuto pozici.

 

V rámci aktivit školního kariérového poradce se řešil problém studenta – vrcholového sportovce, ohledně koordinace studijních požadavků se sportovními povinnostmi. Dále probíhalo monitorování situace studenta s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Proběhla setkání se studentkou druhého ročníku, která má zájem pracovat jako animátorka a průvodkyně v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Konzultováno bylo přesunutí vykonání absolutorií na září 2018 se studentkou třetího ročníku. Probrána byla možnost vedení sportovního animačního programu na oslavě Dne dětí na Hukvaldech. Zájem o tuto aktivitu měl student druhého ročníku.

 

Měsíc červen byl ve znamení spolupráce se spolkem Tábor U Kateřiny Štramberk, z. s. Pan Novobilský pohovořil se studenty o aktivitách spolku, vyhodnotil dosavadní spolupráci a nabídl účast na tvorbě a vedení animačních programů. Workshop proběhl na půdě školy Goodwill dne 12. 6. 2018.

         

 

Školní kariérový poradce řešil problémy studentů připravujících se na absolutoria a také jejich situaci po vykonání závěrečných zkoušek.

 

Proběhla příprava prázdninových aktivit v rámci projektu.

 

Od zahájení projektu do konce června 2018 byla realizována také řada odborných stáží pedagogů školy. PhDr. Jana Řeháková absolvovala stáže ve firmách Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. a Tábor U Kateřiny Štramberk, z. s., Ing. Alena Votoupalová ve firmách Vítězslava Lebeděvová – CK WES a WISNAR groupe mondiale s.r.o. V této cestovní kanceláři absolvoval stáž také Mgr. Rostislav Gola – kromě toho také v CK BEMETT s.r.o. Ing. Šárka Cudziková zase ve firmě Svět vzdělávání, z.s. Vedle prohloubení odborných znalostí a aktualizace výukových materiálů čí návrhů pro úpravu výukových modulů se hovořilo o lepším propojení teoretické a praktické přípravy a také byla vyhodnocena dosavadní spolupráce a navrženy plány další kooperace. Závěry byly předneseny vedení školy a sdíleny na pravidelných poradách pedagogů školy.

 

 

Projektové aktivity probíhaly také v době letních prázdnin. Dne 4. 7. 2018 zavítali pedagogové školy do CK Bemett s.r.o. Majitel cestovní kanceláře, Ing. Jaromír Cagaš, představil aktivity firmy a také požadavky na přijetí nového pracovníka, popř. praktikanta. Nabídl spolupráci v oblasti odborného vzdělávání studentů školy Goodwill formou praktického představení práce s rezervačními systémy při prodeji letenek.

V srpnu (27. 8. 2017) byl realizován kulatý stůl pedagogů školy s jednatelkou Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o.,  MgA. Hanou Pernickou. Vyučující byli seznámeni s aktivitami mateřské školy a centra. Vyhodnocena byla dosavadní spolupráce a představeny konkrétní animační programy, na kterých se podíleli a budou podílet studenti a pedagogové školy Goodwill.

 

 

 

Školní kariérový poradce konzultoval možnosti uplatnění studentů třetího ročníku na trhu práce po ukončení studia, seznámil studentku druhého ročníku s náplní praxe a animačních programů v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku a realizoval individuální setkání se studenty s potřebou podpůrných opatření.

V září navštívil školu pan Jiří Pindur, zástupce firmy SHARP CENTRUM Ostrava s. r. o. Akce proběhla dne 13. 9. 2018. Pan Pindur popsal svou cestu, jak se stal jako absolvent VOŠ Goodwill úspěšným obchodním zástupcem firmy Sharp. Jeho vystoupení bylo příkladem dobré praxe. V další fázi byla vedena diskuze na téma možné uplatnění ve firmě SHARP CENTRUM Ostrava s. r. o. jako praktikant či absolvent školy; nabídnuta byla stáž pro pedagogy.

 

 

 

Školní kariérový poradce řešil podporu studentky prvního ročníku s potřebou podpůrných opatření a realizoval konzultaci, která se týkala přípravy na přijímací pohovor.

V říjnu přijala pozvání paní Bronislava Ondračková, výkonná ředitelka pro školní klientelu z Resortu Bílá/Beskydy. Akce proběhla dne 23. 10. 2018. Paní Ondračková představila aktivity resortu, plány do budoucna a nabídku pro realizaci stáží na pozici pracovníka volnočasových aktivit.

 

 

Školní kariérový poradce konzultoval zvládání a organizaci studia se studentkou, která měla pozdější nástup a také harmonogram plnění povinností u studenta se zdravotními problémy.

Listopad byl ve znamení výjezdu do Rekreačního centra Sepetná v Ostravici. Studenti i vyučující se seznámili s jednotlivými objekty, nabídkou služeb, marketingem a managementem či cíli firmy. Podrobněji se zaměřili na práci na recepci, kde jsou zaměstnávání absolventi či stážisté z VOŠ Goodwill. Workshop byl velmi inspirativní zejména pro studenty, kteří by chtěli pracovat v horském hotelu.

Kariérový poradce řešil možnosti profesního uplatnění se studentkou, která má zdravotní handicap. Se studentkou třetího ročníku konzultoval kariérové možnosti po ukončení studia

 

Dne 10. 12. 2018 proběhl již tradiční Workshop odborných praxí, na kterém prezentovali studenti třetího ročníku závěry z odborných stáží. Stáže vykonávali v České republice i v zahraničí. Popsali místo konání, přijímající organizaci, získané znalosti, dovednosti i kompetence. Velmi přínosným bodem prezentací bylo uvedení příkladů dobré praxe. V následné diskuzi nebylo opomenuto zdůraznění významu uznávání výsledků učení. Workshop měl za cíl nejen prezentovat závěry realizovaných praxí, ale také motivovat k účasti na praktickém odborném vzdělávání v tuzemsku i v zahraničí. Za tímto účelem byly představeny nabídky partnerských organizací ve Španělsku (IPractice a FestaMusic Grup na pobřeží Costa Brava) nebo v Řecku (Kalamaki Travel).

 

 

Školní kariérový poradce konzultoval zejména problematiku budoucího uplatnění v pracovním procesu a možnosti navazujícího studia na vysokých školách.

 

Lednové zkouškové období zpestřil svou návštěvou pan Aleš Hrtus. Dne 16. 1. 2019 prezentoval studentům, jaké to je založit a vést firmu v současnosti.

 

 

V lednu proběhly stáže dvou pedagogů. Vyučující předmětů Informační technologie, Prezentační techniky, Obchodní korespondence a Statistika, Ing. Jan Slíva, realizoval stáž ve firmě SHARP CENTRUM Ostrava s. r. o. Došlo tak k využití nabídky, která byla projednána s panem Jiřím Pindurem při zářijovém workshopu. Mgr. Martina Václavíková, vyučující Anglického jazyka a Marketingu, absolvovala stáž v pražské cestovní kanceláři VIVEA s.r.o. pod vedením Ing. Davida Samsona.  

 

Školní kariérový poradce realizoval individuální konzultace, které se týkaly přípravy pro vstup na trh práce.

 

Dne 12. 2. 2019 vedla workshop paní Bc. Karla Kopecká, personální poradce ostravské firmy Jak na pohovory s.r.o. Paní Kopecká prezentovala témata příprava na pohovor, jak napsat životopis, význam informovanosti o budoucím zaměstnavateli, který organizuje pracovní pohovor (včetně vyhledávání těchto informací), úprava vzhledu a volba oblečení, trénink nanečisto a jak vystupovat během pohovoru. Následovalo vedení fiktivního pohovoru.

 

 

Školní kariérový poradce konzultoval možnosti uplatnění studentů oboru Animace v cestovním ruchu na trhu práce.

V březnu 2019 byl zapojen do výuky odborník z praxe, pan Miroslav Wisnar, majitel CESTOVNÍ KANCELÁŘE WISNAR groupe mondiale, s.r.o. V rámci předmětu Cestovní kancelář připravil se studenty kompletní dvoudenní zájezd do Rakouska a Bavorska. Zájezd se uskuteční v říjnu 2019.

 

Školní kariérový poradce konzultoval zvládání a organizaci studia se studentkou, která se dostala do časového stresu při plnění studijních povinností.

 

Dne 3. dubna 2019 přišla mezi studenty s nabídkou spolupráce paní Monika Konvičná, ředitelka Turistického informačního centra ve Frýdku-Místku. Shrnula aktivity TIC a představila požadavky na stážisty i zaměstnance z pohledu průvodce, pracovníka na přepážce, projektového pracovníka, pomocníka při sběru a zpracování dat i brigádníka při organizaci a realizaci eventů. Zmínila nabídky celoroční spolupráce, popř. možnosti letních výpomocí. Následovala dlouhá diskuze, která byla důkazem zájmu o nabídku také ze strany studentů.

 

 

Školní kariérový poradce realizoval individuální konzultace se studentkou, která si nevěděla rady, jak napsat správně životopis. Další studentka konzultovala osnovu motivačního dopisu.

 

V květnu, dne 15. 5. 2019, byl zorganizován workshop za účasti ředitele frýdecké pobočky ČSOB, pana Lubomíra Noščáka a personalistky ČSOB, paní Terezy Mačákové. Studenti se seznámili s nabídkou produktů banky, průběhem přijímacího řízení i možnostmi stáží či uplatnění po studiu.

 

Školní kariérový poradce konzultoval zejména problematiku budoucího uplatnění v pracovním procesu a možnosti navazujícího studia na vysokých školách.  Proběhlo také setkání se studentem, který potřeboval poradit, jak vyplnit formuláře pro dlouhodobou praxi o letních prázdninách.

 

Dne 10. 6. 2019 navštívil VOŠ Goodwill zástupce firmy MCnet, s.r.o., pan Jan Škripek. Studenti byli podrobně obeznámeni se vším, co obnáší bezpečné zacházení s internetem. Pan Škripek konkretizoval možnosti realizace odborných stáží ve firmě MCnet pro studenty a také pro vyučující předmětu IT.

 

Také v měsíci červnu proběhly konzultace školního kariérového poradce se studenty, kteří zvažovali, zda po zvládnutí absolutoria nastoupit do práce, nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole. Individuálně byly konzultovány nabídky dvou letních brigád u studentky druhého ročníku.

 

Ještě před odchodem na prázdninovou dovolenou se většina vyučujících setkala se zástupkyní ředitelky  Campana - Mezinárodní Montessori mateřské školy, Mgr. Veronikou Kaštovskou.  Akce proběhla dne 3. 7. 2019. Pedagogové byli seznámeni s aktuálními akcemi a inovacemi v rámci působení Montessori mateřské školy. Padly konkrétní návrhy na společné akce v následujícím školním roce.   

 

Školní kariérový poradce realizoval individuální konzultace, které se týkaly studentských prázdninových brigád, zejména jejich přínosu pro budoucí kariéru. Specifickou aktivitou byla konzultace se studentkou, která se rozhodla podat žádost o dotaci z programu Mládež kraji. 

 

V přípravném týdnu, dne 28. 8. 2019, proběhl kulatý stůl pedagogů školy s manažerem OC Breda & Weinstein, panem Jaroslavem Václavíkem. Vedle představení pracovních aktivit manažera obchodního centra a organizace eventů byly probrány možnosti vzájemné spolupráce.

 

Školní kariérový poradce řešil uplatnění na trhu práce studentky, která skládala opravná absolutoria. Nápomocen byl při sestavení plánu zkoušek u studenta s potřebou podpůrných opatření.

 

29. 8. 2019 proběhl Workshop pedagogů školy za účelem sdílení zkušeností nabytých během odborných stáží vyučujících v projektovém období.

 

Poslední akce projektového období byla realizována dne 23. 9. 2019 a byla určena pro studenty druhého ročníku oboru Animace v cestovním ruchu. Pozvána byla paní Mgr. Marie Štefková, lektorka pedagogiky a speciální pedagogiky organizace Vzdělávací instituce PaedDr. Anna Jakobová. Zaměřila se na zvláštnosti a odlišnosti dětí od druhého roku života, což bylo pro studenty velmi přínosné, protože v praxi již mohou pracovat s dětmi zmíněné věkové skupiny.

 

 

 

 

PROJEKT "ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY