Znalosti absolventa

 

Absolvent vzdělávacího programu Zahraniční obchod je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi v celé šíři problematiky zahraničního obchodu včetně obchodu se zeměmi Evropské unie. Absolvent aktivně používá 2 cizí jazyky (anglický a německý), ovládá odbornou terminologii zaměřenou na oblast zahraničního obchodu

 

Absolvent:

 • má právní vědomí o jednotlivých právních normách, orientuje se v občanském, obchodním, pracovním i trestním právu, zná proces přijímání právních norem
 • zná problematiku mezinárodních obchodních operací
 • umí uzavírat smlouvy s obchodními partnery nejen v rámci EU, ale i s třetími zeměmi 
 • zná problematiku fungování Evropské unie, umí zpracovat návrh projektů financovaných z fondů Evropské unie a jiných fondů
 • orientuje se v problematice vývozních a dovozních případů, umí zhodnotit a posoudit reálnost obchodního případu
 • má znalosti z využívání marketingu v podmínkách tržní ekonomiky, umí vypracovat marketingovou strategii v návaznosti na stanovené cíle podniku
 • orientuje se v podnikové ekonomice, financích, řeší účetní případy, vypracovává účetní závěrku, analyzuje rozvahu, výsledovku, cash flow a provádí rozbory finančního řízení
 • zná základní makroekonomické a mikroekonomické pojmy, ovládá principy fungování tržního mechanismu a chování jednotlivých ekonomických subjektů
 • zná problematiku bankovních převodů, mezinárodního platebního styku
 • ovládá základní manažerské techniky (plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrola), zná manažerské metody
 • aktivně používá 2 cizí jazyky (anglický a německý jazyk), ovládá odbornou terminologii zaměřenou na oblast zahraničního obchodu
 • využívá technické a programové vybavení výpočetní techniky, aplikuje uživatelské programy v praxi a výsledky jasně interpretuje
 • používá zásady finanční matematiky v potřebných oblastech činnosti zahraničního obchodu (úrokování, kurzové riziko)
 • zná daňový systém v ČR, vyhotovuje daňová přiznání
 • provádí rozbor jednání obchodních partnerů při obchodním jednání, analyzuje ho, vytváří obecné závěry a navrhuje řešení, umí obhájit své názory
 • využívá poznatky z oblasti psychologie a managementu při vedení lidí

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY